Inhyrd affärsjurist, ett medel att uppnå lönsamma affärer.

Inköp/upphandling

Hantering av långvariga leverantörsrelationer eller upphandling av nya IT-system eller omfattande insatsmaterial är komplicerat. Avtalsskrivande och förhandling kräver god insyn både i behoven hos verksamheten och insikt om vilka eventuella svårigheter som normalt behöver hanteras i bestående avtalsrelationer. Dessutom är det ofta nödvändigt med återkommande uppföljning av långvariga avtal med leverantörer för att försäkra sig om att ingångna avtal följs. IHLS har erfarenhet av upphandling på högsta internationella nivå och kan bistå med verksamhetsinriktad upphandlingsassistans, avtalsskrivning och förhandling, likväl som analys av befintliga ingångna avtal och uppföljning av avtalsefterlevnad.