Juridiken ett hinder för affären?

Att ingå affärsmässiga avtal innebär alltid ett visst mått av risktagande, t ex att motparten inte uppfyller det som avtalats, jag själv blir hindrad från att uppfylla enligt avtalet, motparten avsiktligt bryter mot förpliktelser eller något oförutsett sker som gör att någon av parterna vill bryta avtalet.

Detta är naturliga och grundläggande förutsättningar för affärer i alla branscher, men riskerna varierar och därmed även kraven på förväntad vinst. Risken för förlust måste alltid vägas mot möjligheten till en vinst och det är i avvägningen mellan risken för förlust och möjligheten till vinst som gör affärer mellan parter möjliga.

Juridiken kan användas för att skriva avtal som tar höjd för riskerna i avtalet och målet i avtalsförhandlingen kan vara antingen att minska den egna risken för förlust (riskavert strategi) eller att öka den egna möjligheten till vinst (riskbenägen strategi). En alltför hårdför riskaversion leder i många fall till att affärsmöjligheter går i stöpet eftersom inget avtal kommer till stånd, antingen på grund av att motparten inte vill ta de risker som den riskaverte försöker vältra över på honom eller på grund av att beslut om affären fördröjs tills möjligheten inte längre finns. Utan risk inga möjligheter.

Ett exceptionellt exempel på missade affärsmöjligheter på grund av alltför stor riskaversion kommer från PC-erans vagga. När IBM i början av 1980-talet sökte ett operativsystem till sin nyutvecklade PC kontaktade IBM en mjukvaruutvecklare vid namn Gary Kildall som hade utvecklat ett lovande operativsystem.
Kildall vägrade på inrådan av sina advokater att påbörja diskussioner om ett samarbete med IBM på grund av att IBM begärde att Kildall skulle underteckna ett sekretessavtal. IBM vände sig då till William H Gates som omedelbart såg att detta är världens chans. Gates hade inget egenutvecklat operativsystem, men han lyckades köpa ett av en lokal utvecklare som han licensierade till IBM.
Gates gav operativsystemet namnet MS-DOS och framgången för detta lade grunden för världens idag största mjukvaruföretag. Kildall hade på grund av sin, och sina advokaters, riskaversion missat en av världshistoriens största affärsmöjligheter (och världen hade missat chansen att få ett bättre operativsystem än MS-DOS som grund för PC-utvecklingenJ).
Lärdomen av denna anekdot är väl ganska tydlig; utan risk inga möjligheter. Min avsikt med att återge detta exempel ur historien är inte att säga att jurister motverkar affärer i allmänhet (även det kan ske i enskilda fall) och därigenom skjuta mig själv i foten, utan att mana till inte låta möjligheter gå i stöpet för att man vill skapa det juridiskt perfekta avtalet.

Magnus Toll, VD, IHLS

Postad: 11 mars, 2013 | Kategori: IHLS nytt | Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *